Školení BOZP Zlín

Co vše musí zahrnovat školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci? Jak se vede dokumentace a jak vést knihu úrazů? Kdo může kontrolovat bezpečnost práce? Zjistěte základní informace o BOZP.

Při nástupu do nové práce nebo při změně pracovní pozice v rámci jednoho zaměstnání je nutné projít školením BOZP. Zkratka BOZP znamená bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci. BOZP je soubor pravidel, která určují práva a povinnosti zaměstnanců během pracovního procesu. Pracoviště se dle své specifikace liší v BOZP. BOZP slouží především k ochraně zaměstnanců před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Toto školení slouží také k ochraně zaměstnavatele. Každý zaměstnavatel má povinnost zaškolit své zaměstnance v BOZP podle zákona č. 262/2006 Sb. Kromě školení BOZP je každý zaměstnavatel povinen vést také dokumentaci BOZP.  Školení BOZP provádí školený zaměstnanec a ověření znalostí probíhá testovou nebo ústní formou.

Školení BOZP

Dle zákona musí každý zaměstnanec projít školením BOZP. Neznalost práv a povinností může vést k řadě pracovních úrazů. Zná-li zaměstnanec zásady bezpečnosti práce, bude vědět, jak se zachovat v kritické situaci a sníží se takto riziko vzniku zranění nebo v nejhorším případě smrti. Když je zaměstnanec obeznámen se zásadami bezpečnosti práce chrání sám sebe i své okolí. Znalosti BOZP budou prospěšné při manipulaci s pracovními stroji a poslouží vám také v běžném životě.

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen určit rizika ohrožení zdraví zaměstnanců, zjistit jejich příčiny a provést odpovídající opatření k jejich odstranění. Mnohá rizika není možné odstranit a tak je nutné přijmout opatření k tomu, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Povinnosti zaměstnavatele jsou shrnuty v zákoně č. 262/2006 Sb. Mezi povinnosti zaměstnavatele patří např.:

  • Poskytování ochranných pracovních prostředků
  • Vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjišťování příčin a jejich následné odstranění
  • Školení všech zaměstnanců v BOZP a požární ochraně

Jaké jsou povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti zdraví při výkonu práce. Zaměstnanec má také právo odmítnout práci, která by mohla poškodit jeho zdraví. Povinností zaměstnance je projít školením BOZP a požární ochrany.

Vedení dokumentace BOZP a PO

Kromě samotného školení BOZP a PO je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. Školení i vedení dokumentace si nemusíte dělat sami. Mnohé externí firmy nabízí tuto službu. Dokumentace BOZP obsahuje např. posouzení pracovních rizik, organizační směrnice pro řízení BOZP, firemní předpisy, směrnice, postupy a pokyny BOZP. Pokyny BOZP zahrnují např. směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, směrnice pro práce zakázané ženám a mladistvým, ruční manipulace s břemeny, směrnice pro práce ve výškách, směrnice pro poskytování ochranných nápojů a zajišťování první pomoci.

Dokumentace požární ochrany obsahuje začlenění činnosti do kategorie dle míry požárního nebezpečí, organizační směrnice k zabezpečení požární ochrany, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, plán zdolávání požáru, řád ohlašovny požáru, požární knihu aj.

Jak postupovat při pracovním úrazu

Postup při pracovním úrazu je dán paragrafem 105 zákoníku práce. Zaměstnavatel musí objasnit příčiny pracovního úrazu a okolnosti vzniku úrazu za účasti zaměstnance, pokud to jeho stav dovoluje. V knize úrazů se vedou všechny úrazy, ke kterým došlo. Zaměstnavatel musí zhotovit záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu se posílá postiženému zaměstnanci nebo jeho rodině. Dále je nutné pracovní úraz hlásit a zaslat vyhotovení záznamu na stanovený orgán nebo instituci. Zaměstnavatel musí přijmout opatření proti opakování pracovního úrazu. Zaměstnavatel také musí vést evidenci zaměstnanců, u kterých byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovišti. Na pracovišti se musí uplatnit taková opatření, aby se odstranily nebo minimalizovaly rizikové faktory. Povinností zaměstnavatele je také stanovit výši odškodnění poškozenému zaměstnanci.

Jaké jsou tedy povinnosti zaměstnavatele při nahlášení pracovního úrazu? Nejdříve je nutné provést neodkladné úkony jako je první pomoc a provést opatření k zabránění vzniku dalších škod na zdraví nebo majetku. Dále je nutné zajistit místo úrazu (ponechat jej v původním stavu nebo zdokumentovat do příjezdu policie). Zaměstnavatel dále musí ohlásit úraz příslušnému orgánu dle zákona. Poté je nutné vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu. Nakonec je potřeba přijmout opatření k odstranění rizikových faktorů a také odškodnit zaměstnance.

Vedení dokumentace – kniha úrazů

Každý zaměstnanec má povinnost nahlásit svému nadřízenému pracovní úraz. Zaměstnanec poté musí spolupracovat při objasnění příčiny úrazu. Zaměstnanec také musí bezodkladně oznámit pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin.

Na pracovišti se musí vést kniha úrazů. Do této knihy jsou zaznamenány všechny úrazy zaměstnanců. Vedení knihy má na starosti zaměstnavatel, pověřená osoba nebo vedoucí pracovník. Knihy úrazů se mohou vést v elektronické nebo listinné podobě. V knize úrazů musí být např. uvedeno jméno zaměstnance, místo, kde k úrazu došlo, datum a hodina úrazu, činnost, při níž k úrazu došlo, počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, celkový počet zraněných osob, druh zranění a zraněná část těla, druh úrazu, zdroj úrazu, příčiny úrazu, jména svědků úrazu, jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal a podpis. Postup při pracovním úrazu zpracovává zákon a zaměstnanec i zaměstnavatel se jim musí řídit.

Kontrola bezpečnosti práce oblastním inspektorátem práce

Školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochranu vyžaduje stát. Oblastní inspektorát práce má na starosti kontrolu dodržování všech pravidel. Oblastní inspektorát práce bude kontrolovat např. vedení dokumentace BOZP a PO atd.

Kontrola dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP je zpracovaná podle specifik konkrétní firmy. Oblastní inspektorát práce bude kontrolovat např.: směrnice o řízení BOZP, směrnice o poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, vyhledávání rizik, zjištění jejich příčin a stanovení opatření, postup a odpovědnost při pracovních úrazech, nemocí z povolání, provozních nehodách a poruchách technického zařízení, lhůtník revizí vyhrazených technických zařízení, seznam prací zakázaných ženám a mladistvým, hygienické předpisy pro pracovní prostředí, prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plán první pomoci.

Kontrola dokumentace požární ochrany

dokumentaci požární ochrany bychom měli najít: dokumenty o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád, požární evakuační plán, požární poplachové směrnice, dokumentace zdolávání požárů, řád ohlašovny požárů, tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany. Dokumentace požární ochrany by dále měla zahrnovat dokumenty o provedení školení a výstupu školení ve formě testů nebo ústních zkoušek. Dokumentace musí obsahovat také odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, požární knihu a dokumentaci o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

BOZP Zlín

ENERGOM Projekty, a.s.

Pobočka BOZP Zlín: třída Tomáše Bati 21, Zlín, 760 01

Předmět podnikání:

  • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Kontakt BOZP Centrum:

INFOLINKA: +420 777 929 770

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4594 (magazinzlin.cz#61)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat