Geodetické práce Zlín

Chcete si okolo pozemku postavit oplocení? Anebo si nejste jisti, kde přesně končí a začíná Váš pozemek? Rádi byste prodali část pozemku? Anebo budete stavět a potřebujete vytyčit základy domu a inženýrské sítě?

Ve všech výše uvedených případech budete nutně potřebovat služeb geodeta.

Kdo je geodet a jaká je jeho funkce?

Starší generace znají geodeta pod krásným českým označením „zeměměřič“. Geodet je odborník, jenž se zabývá měřením částí zemského povrchu a také objektů na něm umístěných.

Prací geodetů bývá nejčastěji laicky řečeno „zaměření“ potřebných souřadnic, které se získají měřením v terénu. Následně jsou souřadnice vyznačeny a tento úkon se nazývá vytyčení. Geodet měří a využívá trigonometrické body, body podrobného bodového polohového pole, zhušťovací body a nivelační body.

Katastr nemovitostí

Mezi hlavní práce geodetů náleží měření a zobrazování částí zemského povrchu pro potřeby katastru nemovitostí. Zpracování výsledků je prováděno v platném souřadnicovém systému. V katastru nemovitostí jste si možná všimli zkratky S-JTSK, což je systém závazný pro ČR. Jeho plný název zní „systém jednotné trigonometrické sítě katastrální“.

Geodet pro katastr nemovitostí nejčastěji vyhotovuje geometrický plán a vytyčení hranic pozemků nebo zastavěných ploch a dále zaměřovací a zobrazovací práce pro potřeby budoucích staveb a inženýrských sítí. Geodet dále dokáže měřit i sesedání a mikro pohyby staveb.

Geometrický plán

Geometrický plán je nezbytný pro účely zápisu změn do katastru nemovitostí. Geometrický plán tedy musí geodet vyhotovit pokaždé, když na pozemku dojde ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do katastru nemovitostí.

Geometrický plán se nejčastěji vyhotovuje pro zaměření dokončené budovy před kolaudací, zatímco rozestavěné stavby se nově do katastru již nezapisují. Dalším případem vyhotovení geometrického plánu je dělení pozemku nebo změna hranice pozemku, zřizování věcného břemene, převedení pozemku ze zjednodušené evidence do katastrální mapy anebo při změně vnějšího obvodu nemovitosti.

Geometrický plán graficky znázorňuje tvar nemovitostí jak před provedenou změnou, tak samozřejmě i po ní. Geometrický plán musí být pro svou konečnou platnost potvrzen příslušným katastrálním úřadem.

Jak dlouho trvá vytvoření geometrického plánu?

Potřebujete vypracovat geometrický plán? Musíte počítat s tím, že geodet může mít hodně objednávek, takže Vám nebude ihned k dispozici. Ale samotné vypracování geometrického plánu obvykle netrvá více jak jeden týden. Dva dny zabere vyměřování a další dva dny zpracovávání výsledků. To ovšem platí jen v případě, že se nemovitost nachází v oblasti, pro kterou je zpracována** digitální mapa**. Pakliže pro danou oblast digitální mapa ještě vytvořena nebyla a podklady jsou jen analogové, bude geodet potřebovat na zaměření dva týdny času, mnohdy i více.

Dále je třeba počítat s tím, že katastrální úřad má pro vyřízení žádostí své zákonné lhůty.

Vytyčení hranic pozemku v terénu

Koupili jste si pozemek, který nemá jasně vytyčenou hranici, anebo je pozemek ohraničen, ale máte podezření, že ploty sousedních pozemků jsou umístěny nesprávně? V obou případech se postupuje stejně. Vytyčení hranice pozemku v terénu provádí geodet dle existující digitální nebo analogové dokumentace a dalších podkladů z katastrálního úřadu.

Při vytyčení hranic parcel geodet do terénu přenáší polohy lomových bodů hranic pozemků dle mapového podkladu. Mapový podklad pochází z originálního mapování, pozemkových úprav anebo v mapě zakresleného a právně platného geometrického plánu. Lomové body, dle nichž pak v terénu dokážeme určit hranice parcely, geodet do terénu vyznačí způsobem, který určuje vyhláška č. 26/2007 Sb. § 88. V praxi se používají plastové mezníky, ocelové hřeby a další typy označení. Vytyčení hranic pozemku geodet ze zákona nesmí provést s přesností menší, než jakou mu umožňují použitelné podklady.

O vytyčení hranic parcely se následně sepíše protokol a na jeho základě geodet vypracuje dokumentaci o vytyčení. Kopii dokumentace a kopii protokolu geodet dodá objednateli vytyčení hranic pozemku (kterým nutně nemusí být majitel pozemku) a zároveň také místně příslušnému katastrálnímu úřadu.

Vlastníci sousedních parcel

S hranicí pozemku vytyčenou v terénu musí být seznámeni všichni vlastníci sousedních parcel, přesněji řečeno těch, které mají s vytyčovaným pozemkem společnou hranici. Jednotliví vlastníci sousedních parcel mohou vyjádřit svůj souhlas anebo nesouhlas s vytyčenou hranicí nebo její částí. K tomuto účelu se využije vytyčovací protokol, který je následně připojen do dokumentace pro katastrální úřad. Přítomnost vlastníka sousední parcely není při vytyčování hranic pozemku nutná. Objednatel vytyčení mu v tom případě zašle kopii protokolu.

V případě, že by vytyčením hranic pozemku mělo dojít ke změně geometrického a polohového určení nemovitosti, je možné vypracovat nový geometrický plán, který bude platný pro nově vytyčenou či upřesněnou hranici pozemku, a ten bude následně vložen do katastru nemovitostí. V takovém případě jsou ale souhlasy všech vlastníků sousedních parcel naprostou nezbytností. Pakliže by pak jediný ze sousedních vlastníků parcel s vytyčením nesouhlasil, geometrický plán není možné vyhotovit a za doklad o provedeném vyměření se pak považuje běžná dokumentace.

Vytyčení rodinného domu

Vytyčování rodinných domů geodet provede na základě dodané projektové dokumentace. Vytyčení rodinného domu u geodeta objednává stavitel domu. Prostorové vytyčení se většinou provádí vyznačením směrů obvodových stěn stavby dřevěnými deskami. Výškové vytyčení geodet provádí pouze tehdy, pokud je požadováno stavebním úřadem, anebo tato nutnost přímo vyplývá z projektu stavby.

Po vytyčení geodet staviteli předá vytyčovací protokol, který stavitel doloží k žádosti o kolaudační řízení.

Kolaudační řízení

Bez geometrického plánu nelze projít kolaudačním řízením. Geometrický plán pro kolaudační řízení dokumentuje polohu budovy, její tvar po obvodu, výměru zastavěné plochy a také parcelní číslo budovy. Je-li geometrický plán hotov, je možné požádat o kolaudační rozhodnutí či kolaudační souhlas (záleží na charakteru a rozsahu stavby).

Rozdělení pozemku

Jiným případem, kdy využijeme služeb geodeta, je dělení pozemku. Pozemek je možné rozdělit pouze v případě, kdy k tomu vydá souhlas příslušný stavební úřad. Poté geodet vyhotoví geometrický plán pro rozdělení pozemku. Geodet zaměří a v terénu označí hranici nově vzniklých pozemků a následně vyhotoví geometrický plán, v němž zaznamená nově vzniklé pozemky. Bez geometrického plánu a souhlasu stavebního úřadu není možné pozemek dělit. Dělení pozemků se nejčastěji využívá pro případ prodeje části pozemku anebo chceme-li rozdělit pozemek mezi potomky apod.

Věcné břemeno

Věcné břemeno znamená určité omezení vlastnických práv k nemovitosti. Věcné musí být smluvně ošetřeno. Věcné břemeno může být představováno například doživotním bydlením určité osoby, vstupem na pozemek pro určitou osobu například z důvodu údržby oplocení nebo zdi sousední nemovitosti, využívání studny anebo inženýrských sítí vlastníkem sousedního pozemku, právo chůze po pozemku nebo vjezdu na pozemek aj.

K zápisu práva věcného břemene do katastru nemovitostí je potřebný potvrzený geometrický plán. Dle druhu a rozsahu věcného břemene se může břemeno graficky vyznačit, anebo jen vepsat do katastru nemovitostí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4600 (magazinzlin.cz#59)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat