Revize hasicích přístrojů Zlín

V každém podniku nebo budově určené pro veřejnost musí být povinně nainstalovány hasicí přístroje. Ty je potřeba pravidelně kontrolovat a v případě vady nebo uplynutí záruční lhůty vyměnit za nové.

Vodní, práškové a pěnové hasicí přístroje je nutno vyřadit po dvaceti letech od data výroby, zatímco hasicí přístroje s náplní CO2 je nutné vyřadit po čtyřiceti letech od data výroby.

Vizuální prohlídka hasicího přístroje

Při vizuální kontrole se kontroluje vhodné umístění hasicího přístroje, stav povrchové úpravy a případná koroze, dále se překontroluje zapsání výrobního čísla včetně roku výroby na těle přístroje.

Kontrola tlaku kontrolním tlakoměrem

U některých typů hasicích přístrojů je nutno zkontrolovat funkčnost vestavěného indikátoru tlaku, což se provádí jeho vynulováním, demontáží a použitím kontrolního tlakoměru. Dále se provádí kontrola a případná výměna těsnících kroužků.

V případě jakéhokoliv poškození některého z dílů je nutno nahradit jej zásadně originálním schváleným komponentem. Není povoleno použít jakékoliv náhražky nebo neoriginální díly, neboť pak hrozí špatná funkčnost přístroje, případně nebezpečí úrazu.

Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou

Následuje vizuální prohlídka hadice s výstřikovou tryskou se zaměřením na případné praskliny, vyboulení, poškození závitu apod. Poté se vyčistí a namažou všechny závitové spoje.

Montáž hasicího přístroje po provedené kontrole

Po provedení kontroly hasicího přístroje a případných úprav nebo oprav se v případě, že je hasicí přístroj shledán jako nezávadný a provozuschopný, namontuje zpět nástřiková hadice, tlakoměr nebo zátka (záleží typu hasicího přístroje), nádoba se očistí od případných nečistot a hasicí přístroje se umístí zpět na své místo, případně, pokud předchozí místo nebylo vhodně zvolené, se vybere místo pro lepší umístění hasicího přístroje.

Pakliže je hasicí přístroj shledán jako vadný, samozřejmě se vyřadí z provozu a na své místo se již nevrátí, resp. bude nahrazen novým hasicím přístrojem.

Zaplombování pojistky hasicího přístroje

Po umístění hasicího přístroje na vhodné místo je dále nutné provést zaplombování pojistky spouště a to předepsaným způsobem – plombu je třeba označit rokem provedení kontroly na straně jedné a z opačné strany číslem pracovníka, který provedl revizi a případné úpravy či opravy hasicího přístroje.

Datum provedené revize a datum příští revize hasicího přístroje

Na hasicí přístroje se dále nalepí štítek. Na štítku nesmí chybět údaje o datu právě provedené revize a rovněž tak datum příští revize. Dále jsou na štítku přítomny údaje (jméno a číslo kontrolora hasicích přístrojů), podle nichž lze identifikovat konkrétního revizora, který kontrolu prováděl.

Sepsání dokladu o provedené revizi hasicího přístroje

Na závěr se nesmí opomenout sepsání dokladu o právě provedené revizi hasicího přístroje. Doklad musí obsahovat identifikaci firmy (právnické nebo fyzické osoby), která provedla revizi hasicího přístroje (stejně jako kontrolní štítek nalepený na přístroji). Dále se do dokladu vepisuje typové označení hasicího přístroje a jeho výrobní čísla, výsledek kontroly a ostatní náležitosti, které požaduje prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4606 (magazinzlin.cz#45)


Přidat komentář